Blogi

Kes teeb kindlaks vee õige hinna Tallinnas?

Möödunud aasta detsembris jõudis lõpule AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vaidlus selle üle, millisest metoodikast AS’l Tallinna Vesi vee hinna määramisel tuleb lähtuda. Kohus andis õiguse valdavalt Konkurentsiameti metoodikale ja jättis seadustamata AS Tallinna Vesi erastamisel ettenähtud metoodika. Loe edasi

10 eurot võib jätta ilma miljonitest

Alates 1. septembrist 2017 jõustunud riigihangete seaduse kohta on leida arvukalt kirjutisi ning peetud koolitusi nii juristidele kui ettevõtjatele suunatult. Samas on muudatused nüansirohked ning saatan peitub teadupärast detailides. Loe edasi

Paremad lennuühendused riigi abiga?

Eestiski on palju kõneainet pakkunud teema, kuidas tagada paremad ühendused välismaailmaga. Üks väljapakutud variante on ka regulaarsete lennureiside „ostmine“. Liikmesriigil on võimalik lennunduses tegutseda mitte ainult ettevõtjana, vaid ka tellijana ehk osta sisse ühe või teise vajaliku lennuliini käitamise teenust. Loe edasi

Euroopas maksudega ei mängita

Euroopa Komisjon on konkurentsiõiguse ja riigiabi raames liikmesriikide maksupoliitika luubi alla võtnud. Nimelt ei luba EL õigus maksustamise kaudu üht ettevõtet või ettevõtete kategooriat teistele eelistada. Komisjon otsustas näiteks augusti lõpus, et Iirimaa andis Apple’le 13 miljardi euro väärtuses ebaseaduslikku riigiabi, mis tuleb Apple’lt tagasi nõuda. Loe edasi

Millal on taastuvenergia tasude skeemi puhul tegemist keelatud riigiabiga?

Taastuvenergia on Euroopa Liidus hetkel üks olulisemaid teemasid. Eesti on taastuvenergia valdkonnas üpris edukas, täites endale seatud eesmärke. Samamoodi panustavad taastuvenergiasse ka teised riigid. Näiteks Saksamaa eesmärk on, et aastaks 2050 on taastuvenergia osa elektrienergiaga varustamisel juba 80%[1]. Loe edasi

Avalike teenuste doteerimine võib keelatud riigiabiks osutuda

Üldist majandushuvi pakkuvad teenused (ÜMPT) on teenused, mida ettevõtja tavapärastes turutingimustes ehk täiendava hüvitiseta ei pakuks või ei pakuks samas ulatuses või avalikkust rahuldatavatel tingimustel. Kõige tavapärasem üldhuviteenus Eesti kontekstis on bussitransport, mille osutamist riik ja/või omavalitsused avaliku teenindamise lepingute alusel ja hankemenetluse järgselt tellivad. Loe edasi

In-house erand – pealtnäha süütu võimalus riigihanke korraldamata jätmiseks

Riigihangete seadus näeb ette ühe võimaluse, mil hankija ei pea korraldama asjade või teenuste ostmiseks riigihanget. Selleks on nn in-house erand. In-house erand kohaldub siis, kui on täidetud kaks eeldust. Esiteks peab hankija kontrollima ettevõtet nii nagu ta kontrollib omaenda osakonda. Teiseks peab kontrollitava ettevõtte tegevus olema suunatud peamiselt teda kontrollivale hankijale. Loe edasi

Põllumajanduspoliitika peab riigiabi reeglitega arvestama

Kreeka valitsus arvas, et suudab kohustusliku kindlustuskaitsega oma põllumajandustootjaid Euroopa Liidu siseturul täiendavalt kaitsta, kuid eksis riigiabi reeglite vastu. 8. märtsil 2016 otsustas Euroopa Kohus jätta rahuldamata Kreeka kaebuse üldkohtu otsusele kohtuasjas T-52/12, Kreeka vs. komisjon. Vaidlus puudutas Euroopa Komisjoni otsust, milles leiti, et aastatel 2008 ja 2009 Kreeka põllumajanduse kindlustusorganisatsiooni (ELGA) poolt tootjatele makstud Loe edasi

Liigodavale pakkumisele tuginemine hankevaidluses reeglina edu ei too

Käesoleva artikli kirjutamise ajendiks on kohtupraktikas sagenenud vaidlused riigihankemenetluses esitatud pakkumuste põhjendamatult madala maksumuse üle. On mõistetav, et soovides ihaldatud hankelepingut sõlmida, kasutavad konkurendid teineteise tegevuse õõnestamiseks kõiki mõeldavaid vahendeid, kuid põhjendamatult madala maksumuse argument on küll kõige viimane õlekõrs, mille järele haarata. Viitega Euroopa Üldkohtu otsusele nr T-121/08 on vaidlustuskomisjonil ja kohtupraktikas kujundatud seisukoht Loe edasi