Advokaadid blogivad

Kasvuhoonegaaside kvootide süsteem on muutumises (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Teatavasti on Euroopa Liit võtnud endale ambitsioonika eesmärgi olla esimene kliimaneutraalne majandusruum aastaks 2050. Kõigi muude meetmete kõrval on Euroopa Komisjon asunud uuendama kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ETS), täpsemalt selle riigiabi puudutavat osa. Komisjon on võtnud vastu uued ja senisest rangemad ETS-i riigiabi suunised, mis hakkavad kehtima 2021. aastast. Kuivõrd regulatsioon pole lihtsate killast, vajab Loe edasi

Euroopa Komisjonis on arutlusel välisriikide sekkumine majandusse (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Teatavasti on riigiabi Euroopa Liidus detailselt reguleeritud valdkond. Mõistet „riigiabi“ käsitletakse aga üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide poolt ettevõtjatele antud valikuliste majanduslike eeliste kohta. Euroopa Liidu väliste riikide subsiidiumid liidus tegutsevatele ettevõtjatele võivad aga samuti siinset konkurentsi kahjustada. Näiteks võib selline abi olla vahendiks Euroopa Liidu ettevõtjate omandamisel. Samuti moonutavad välissubsiidiumid liidus asetsevaid kaubaturge, millel abisaajad Loe edasi

Riigikohtu Rail Balticu maakonnaplaneeringute otsus käsitles lisaks lindudele muudki põnevat

Riigikohtu otsus Rail Balticu maakonnaplaneeringute vaidluses on avalikkuses palju tähelepanu pälvinud. Seda eelkõige osas, milles Riigikohus tühistas osaliselt Pärnu maakonnaplaneeringu kehtestamise, kuna leidis, et Luitemaa linnuala Natura hindamine jäeti õigusvastaselt tegemata. Riigikohtu lahendist tuleneb samas teisigi olulisi momente, millele tähelepanu pöörata.  Loe edasi

Komisjon lubab uue riigiabi meetmena ka rekapitaliseerimist (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Oleme eelnevalt kirjutanud, et Euroopa Komisjon on kriisiajaks vastu võtnud ajutise raamistiku teatud riigiabi lubamiseks (SIIN ja SIIN), milles kirjeldatud meetmetele on Komisjon valmis andma riigi soovi korral riigiabi loa. Ajutise raamistiku esimene versioon ja esimene täiendus lubasid näiteks otsetoetusi kuni 800 000 euro ulatuses ettevõtja kohta, riigi tagatisi laenudele, subsideeritud riiklikke laene, abi maksude tasumise/edasilükkamisega Loe edasi

Kriisist enim haavatud sektoritele võib kahju hüvitamiseks riigiabi anda (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke) 

Oleme eelnevalt kirjutanud, et Euroopa Komisjon on kriisiajaks vastu võtnud ajutise raamistiku teatud riigiabi lubamiseks (SIIN ja SIIN). Kui ajutine raamistik on päris palju tähelepanu pälvinud, siis laiemalt teadmata on asjaolu, et sellega lubatavad abimeetmed COVID-19 kriisis ei piirdu. Nimelt on ajutises raamistikus välja toodud, et lisaks võivad liikmesriigid riigiabi anda eraldi Euroopa Liidu toimimise Loe edasi

Kriisiaja konkurentsiõigus on märksa liberaalsem kui tavaliselt (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Konkurentsivõrgustik ECN (kuhu kuulub ka Konkurentsiamet) on teavitanud (SIIN), et käimasolev kriis on põhjustanud sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi ning et konkurentsiõiguse rakendamisel kavatsetakse sellega arvestada. Ka Eesti Konkurentsiamet on ECN-i liige ning on avaldanud teavituse ka oma kodulehel (SIIN). Praktikas hõlmab see kahte küsimust: konkurentsi kahjustavad kokkulepped ja turgu valitsevas seisundis olevate ettevõtjate hinnakujundus.  Loe edasi

Koroonaviirus ja riigiabi: Euroopa Komisjon on asunud tegutsema (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Riigiabi on Euroopa Liidus reeglina keelatud. See on lubatud kas Euroopa Komisjoni lubava otsuse alusel (mille menetlus võtab tavaolukorras mõistagi aega) või teatud üldkohalduvate erandite alusel, eelkõige grupierandi määruse ning vähese tähtsusega abi korral. Kui eelmises TRINITI konkurentsiõiguse nupukeses (SIIN) sai järeldatud, et Euroopa Komisjoni suunalt kiireid lahendusi ei paista, võib öelda, et nüüdseks on Loe edasi