TRINITI advokaatide kogemused

TRINITI advokaat Klen Laus esindas klienti edukalt vaidluses Narva linnaga seoses Narva linna bastionide ehitusvaidlusega.

2015.a alanud kohtuvaidluses esitas Narva linn TRINITI kliendi vastu nõude pooleli jäänud ehitusobjekti teise ehitusettevõtja poolt lõpuni ehitamisega kaasnenud kulude ehk nn asendustehingu hinnavahe hüvitamiseks ja leppetrahvide väljamõistmiseks. Loe edasi

Kostjaid esindades oleme edukalt küsinud hagejatelt menetluskulude tagatist

Viimaste kuude praktika kohtutes seoses menetluskulude tagatise nõudmisega hagejatelt selleks puhuks kui hageja vaidluse kaotab ja peab maksma alusetult menetlusse aastateks sattunud kostja menetluskulud, on TRINITI vaidlustiimil olnud püsivalt edukas. Loe edasi

Eesti juhtiva filmitootja nõustamine kindlustusküsimustes

Nõustasime Eesti suurimat uue põlvkonna filmitootmisettevõtet Nafta Films OÜ seoses mängufilmi O2 kindlustusjuhtumiga. Nimelt vigastas filmis meespeaosa mänginud Priit Võigemast Soomes toimunud võtete ajal oma hüppeliigest, mis tõi kaasa muutused filmivõtete ajagraafikus ja kaasnevad kulud. TRINITI poolt nõustasid klienti vandeadvokaadid Tõnis Tamme ja Klen Laus, kes mõlemad tegid hiljem kaasa ka filmi massisteenides.

Juurdepääsuvaidlustes kõik vana rada mööda

Esindasime klienti vaidluses, kus maaomanik ei soovinud naabri juurdepääsu avalikule teele läbi tema maal paikneva tee, mis oli vaid ühes suunas sõidetav, maaomaniku poolt üha tihedamas põllumajanduslikus kasutuses ja naabrite vahel konflikte põhjustav. Maaomanik pakkus välja ebatavalise lahenduse, kus olemasoleva tee ühiskasutuse asemel rajab ta naabri kinnistule uue juurdepääsutee, kandes kõik kulud. Naaber oma maale uut teed ei soovinud. Kohtud maaomaniku ettepanekuga ei nõustunud, mis kinnistab kohtupraktikat, kus olemasoleva tee korral avalikule teele juurdepääsu vajav naaber selle suure tõenäosusega saab ja seda läbi juba eksisteeriva tee. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Tartu Ülikool ja TRINITI panid aluse uuele õppeainele „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“

TRINITI finantstiimi vandeadvokaat Katri Tomson ja jurist Maarja Lehemets asuvad koolitama Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolituse tudengeid. Sellest sügisest esmakordselt õppesuuna „Rahandus, pangandus ja kindlustus“ all avatud kursuse „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“ raames käsitletakse ettevõtja kohustusi rahapesu tõkestamisel ja jagatakse praktilisi nõuandeid riskihinnangu koostamiseks, riskide juhtimise mudeli välja töötamiseks ning ettevõtja hoolsusmeetmete rakendamiseks. Katri ja Maarja sulest on ilmunud ka esimene selle teemaline õpik (koostöös teiste kaasautoritega).

TRINITI advokaatide panus riikliku riskihinnangu valmimisse

TRINITI finantstiimi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi osalevad Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu koostamisel. Riiklik riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja teadvustada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, ohte ja nõrkusi nii riigi kui sektorite tasandil. Loe edasi

Abistasime välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel – saime kohtust loa nädalaga!

TRINITI esindas välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel. Eestis abiellumiseks tuleb isikul, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla 6 kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist, esitada Perekonnaseisuametile abieluvõimetõend. Erandkorras on võimalik taotleda abiellumiseks luba kohtu kaudu juhul, kui isik ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada. Antud juhul esinesid kliendil mitmed takistused oma kodakondsusriigist abieluvõimetõendi hankimisel, mh oli see takistatud põhjusel, et vastavas riigis on seatud piirangud eriusuliste abiellumisele. TRINITI abistas klienti kohtu kaudu abiellumiseks loa taotlemisel ning kohus väljastas loa vaid nädala ajaga! Klienti esindasid TRINITI vandeadvokaat Ramil Pärdi ja vandeadvokaadi abi Anni Prants.

Empower Group ettevõtete omandamine Enersense International Oyj poolt

TRINITI nõustas saastevabade energialahenduste rakendamisele spetsialiseerunud börsiettevõtet Enersense International Oyj samuti avalikult noteeritud Empower Group Balti tütarühingute omandamisel. Tehingu tulemusel tekkinud Enersense-Empoweri kontserni eesmärgiks on muutuda oluliseks rahvusvahelisi tööstus-, energia- ja telekommunikatsiooniettevõtteid teenindavaks turuosaliseks nii Põhjalas kui Baltikumus. TRINITI ülebaltilist õigusnõustajate meeskonda juhtis advokaadibüroo partner Tõnis Tamme. Loe edasi

Esindasime Eesti Esitajate Liitu edukalt ringkonnakohtus autoriõiguse seaduse alusel nõutava tasu vaidluses

Tallinna Ringkonnakohus avaldas 29.09.2020 otsuse, millega rahuldas TRINITI kliendi Eesti Esitajate Liit (EEL) nõude MTÜ Urban Style (JJ-Street tantsukool) vastu fonogrammide kasutamise eest tasu väljamõistmiseks. Kohtuvaidlus sai alguse juba 2016.a ning 2019.a novembris tegi Riigikohus lahendi, millega saatis asja ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Uuel läbivaatamisel asus ringkonnakohus seisukohale, et JJ-Street tantsukool on kasutanud treeningtundides fonogramme, kuid kuna täitmata on vaba kasutuse erandi nõuded, ei saa tantsukool muusikat kasutada tasuta. Seetõttu mõistis ringkonnakohus JJ-Street tantsukoolilt tagasiulatuvalt välja tasu ja viivised vastavalt tantsukooli avaldatud tundide mahule ning kohustas tantsukooli edaspidi hoiduma fonogrammide kasutamisest ilma EEL nõusolekuta ja tasu maksmiseta. JJ-Street tantsukoolil on õigus ringkonnakohtu otsus uuesti vaidlustada Riigikohtus. EEL’i esindab kohtuvaidluses TRINITI vandeadvokaat Klen Laus.

Ühisvara jagamisel tuleb eelistada äriühingu jagamist võrdsete osade jätmisega kummalegi ühisomanikule

TRINITI esindas klienti edukalt maakohtu menetluses endiste abikaasade vahelises ühisvara jagamise vaidluses, mille raames vaieldi mh ühisvarasse kuuluva osaühingu osa väärtuse ja jagamise viisi üle. Maakohus nõustus TRINITI argumentidega, et olukorras kus pooltel on erimeelsused osaühingu osa väärtuse üle ja ühisomanik ei ole valmis omandama tervet osa teise ühisomaniku nõutud summa eest, siis on kõige õiglasem lahendus osa jagamine kaheks võrdseks osaks nii, et kumbki pool saab ühe osa ainuomanikuks. Maakohus sedastas ühtlasi, et ei pea õigeks määrata osa tervikuna ühele ühisomanikule hüvitise vastu, mida see pool peab põhjendamatult suureks. Maakohtu määratud vara jagamise viis ei piira kummagi osaniku õiguseid tulevikus (sh õigust oma osa võõrandada). Klienti esindas kohtuvaidluses TRINITI vandeadvokaat Klen Laus.