TRINITI advokaatide kogemused

Nõustasime Eesti ainsa segaplastijäätmete ümbertöötleja Neular OÜ omandamist

TRINITI advokaadid nõustasid Eestis ainsana segaplastijäätmeid ümbertöötleva Neular OÜ enamusosaluse müügitehingut, millega Neulari juht Ilo Rannu sai ühingus ainuosanikuks. Tehingut nõustasid vandeadvokaadid Karmen Turk ja Siim Maripuu, kes aitasid ostjat lepingute läbirääkimistel ning tehingu õiguslikul ettevalmistamisel ja teostamisel. Neular OÜ toodab Kesk-Eestis ümbertöödeldud plastpakenditest terrassilaudu, kasvatuskaste, seinaprofiile ja konstruktsioonilahendusi. Neulari poolt toodetud ainulaadsest mittepehkivast, ilmastikukindast ja vastupidavast materjalist loodi täiesti ainulaadne välimööbli seeria, mis pärjati 2020. aasta BRUNO disainiauhinnaga.

Saavutasime oma kliendile pärandvara jagamise ja ühisomandi lõpetamise kliendi soovitud moel

Kohtuasja sisuks oli pärimisvaidlus kolme kaaspärija vahel pärandvarasse kuuluva kinnisvara jagamise üle, kus kahel neist oli huvi selle omandamiseks, kuid tingimuste osas kokkuleppele ei saadud. Meie klient omandas vaidluse ajal ühele vaidluses osalenud kaaspärijale kuulunud mõttelise osa pärandvara ühisusest, suurendas seeläbi oma huvi pärandvara vastu kokku 3/4 tervikust ja see oli üks kaalutlustest, miks kohus otsustas jätta soovitud vara just kliendi omandisse. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Esindasime klienti vaidluses tehnoülevaatuspunktis toimunud liiklusõnnetusega põhjustatud kahju hüvitamiseks

Vaidlus puudutas tehnoülevaatuspunktis toimunud otsasõitu ebapiisavalt avatud tõstuksele, mis autojuhi sõnul oli tehnoülevaatuspunkti töötaja antud ebaõige korralduse tulemus. Vaidluses leidsid kohtud muuhulgas, et tehnoülevaatuspunkt on tavapäraseks liikluseks kasutatav ala ja seal kehtib liikluskindlustuse seadus selle § 8 lg 1 p 3 alusel. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

TRINITI esindab kliente ametikutse andmata jätmist puudutavates vaidlustes

Esindame kliente mitmes ametikutse andmata jätmist puudutavas kohtuvaidluses. TRINITI esindab käimasolevates vaidlustes kutse andjat, kes on määratud avaliku konkursi tulemusel teatud ametiala kutsete väljastajaks. Loe edasi

Esindasime edukalt arendajast klienti maakohtus vaidluses pahatahtike ostjatega, kes soovisid leppetrahvi tagastamist

Ostjatel puudusid rahalised vahendid asjaõiguslepingu õigeaegseks sõlmimiseks ning arendaja tuli neile vastu ja pikendas tähtaega, soovides tasuks selle eest igakuist leppetrahvi suurusjärgus 1 000 eurot intressikulude katteks. Ostjad tasusid leppetrahvi, said omanikuks ja esitasid seejärel hagi nõudes ebaõiglase leppetrahvi tagastamist. Kohus nõustus meie kõikide argumentidega ja leidis, et tasuna lepingu tähtaja pikendamise eest ei ole selline leppetrahv ebaõiglane, vaid asetab ostja hoopis paremasse positsiooni, kui siis kui ostja ei saaks õigel ajal korterit omandada ja peaks maksma suurusjärgus 25 000 leppetrahvi arendajale.

Klienti esindas vandeadvokaat Anna Liiv.

Esindasime edukalt KODAstay OÜ’d kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise ja ärinime sarnasuse vaidluses

TRINITI esindas klienti võidukalt maakohtu ja ringkonnakohtu menetlustes hageja esitatud registreeritud kaubamärgile sarnase tähise lõpetamise ja äriühingu ärinimes kasutamise keelamise nõuete tõrjumisel. Nii Harju Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus jätsid oma otsustega hageja esitatud nõuded rahuldamata, leides mh, et Kodasema OÜ nõusolekul KODA moodulmajades majutusteenuseid pakkuv KODAstay OÜ tähis ei ole sarnane hageja kaubamärgiga ning kostja ärinimi ja domeeninimi ei riku hageja kui kaubamärgiomaniku õiguseid. Samuti jäeti menetluskulud tervikuna hageja kanda. KODAstay OÜ’d esindasid kohtuvaidluses TRINITI advokaadid Klen Laus ja Peeter P. Mõtsküla

Saavutasime hagi tagamise läbi pärandvara ühisuse mõttelise osa arestimise

Esindame eraisikust klienti pärijate vahelises kohtuvaidluses. Saavutasime hagi tagamise läbi pärandvara ühisuse mõttelise osa aresti. Jagamata pärandi korral ei kuulu kaaspärijatele konkreetset vara pärandvaras, vaid igaühel on mõtteline osa pärandvara ühisusest (pärandvarast tervikuna). Seetõttu ei saa rakendada kohtulikku hüpoteeki ega muid meetmeid pärandvarasse kuuluvate üksikute asjade ja õiguste suhtes. Kohus nõustus, et sellises olukorras saab hagi siiski tagada, arestides kostjale kuuluva mõttelise osa pärandvara ühisusest. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Abistasime klienti kohtu kaudu osaühingu täiendava likvideerimise läbiviimisel

Abistasime klienti kohtu kaudu äriühingu täiendava likvideerimise läbiviimise taotlemisel. Kliendi kinnistule oli seatud hüpoteek, hüpoteegipidaja oli likvideeritud ja äriregistrist kustutatud. Vastavalt kohtupraktikale ei too äriühingu kustutamine registrist automaatselt kaasa sellele äriühingule kuuluvate asjaõiguste (sh hüpoteegi) lõppemist. St hüpoteegi kustutamiseks on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek ning kinnistu omanikul tuleb taotleda kohtu kaudu äriühingu täiendava likvideerimise läbiviimist. Loe edasi

Esindasime kliendi läbiotsimise vaidlustamisel ja ära võetud vara tagasi nõudmisel

Esitasime kaebused kliendi äriruumides toimunud läbiotsimise aluseks olnud prokuratuuri määrusele ja politsei tegevusele selle läbiviimisel. Läbiotsimine toimus kriminaalasjas, kus klient ei olnud kahtlustatav, ära võeti äritegevuseks kriitilised seadmed, mida ei antud korduva küsimise peale tagasi. Samuti keelduti kliendile andmast infot, millal need tagastatakse. Kaebuste esitamise järgselt tagastati seadmed koheselt. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi