TRINITI advokaatide kogemused

Esindasime edukalt KODAstay OÜ’d kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise ja ärinime sarnasuse vaidluses

TRINITI esindas klienti võidukalt maakohtu ja ringkonnakohtu menetlustes hageja esitatud registreeritud kaubamärgile sarnase tähise lõpetamise ja äriühingu ärinimes kasutamise keelamise nõuete tõrjumisel. Nii Harju Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus jätsid oma otsustega hageja esitatud nõuded rahuldamata, leides mh, et Kodasema OÜ nõusolekul KODA moodulmajades majutusteenuseid pakkuv KODAstay OÜ tähis ei ole sarnane hageja kaubamärgiga ning kostja ärinimi ja domeeninimi ei riku hageja kui kaubamärgiomaniku õiguseid. Samuti jäeti menetluskulud tervikuna hageja kanda. KODAstay OÜ’d esindasid kohtuvaidluses TRINITI advokaadid Klen Laus ja Peeter P. Mõtsküla

Saavutasime hagi tagamise läbi pärandvara ühisuse mõttelise osa arestimise

Esindame eraisikust klienti pärijate vahelises kohtuvaidluses. Saavutasime hagi tagamise läbi pärandvara ühisuse mõttelise osa aresti. Jagamata pärandi korral ei kuulu kaaspärijatele konkreetset vara pärandvaras, vaid igaühel on mõtteline osa pärandvara ühisusest (pärandvarast tervikuna). Seetõttu ei saa rakendada kohtulikku hüpoteeki ega muid meetmeid pärandvarasse kuuluvate üksikute asjade ja õiguste suhtes. Kohus nõustus, et sellises olukorras saab hagi siiski tagada, arestides kostjale kuuluva mõttelise osa pärandvara ühisusest. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Abistasime klienti kohtu kaudu osaühingu täiendava likvideerimise läbiviimisel

Abistasime klienti kohtu kaudu äriühingu täiendava likvideerimise läbiviimise taotlemisel. Kliendi kinnistule oli seatud hüpoteek, hüpoteegipidaja oli likvideeritud ja äriregistrist kustutatud. Vastavalt kohtupraktikale ei too äriühingu kustutamine registrist automaatselt kaasa sellele äriühingule kuuluvate asjaõiguste (sh hüpoteegi) lõppemist. St hüpoteegi kustutamiseks on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek ning kinnistu omanikul tuleb taotleda kohtu kaudu äriühingu täiendava likvideerimise läbiviimist. Loe edasi

Esindasime kliendi läbiotsimise vaidlustamisel ja ära võetud vara tagasi nõudmisel

Esitasime kaebused kliendi äriruumides toimunud läbiotsimise aluseks olnud prokuratuuri määrusele ja politsei tegevusele selle läbiviimisel. Läbiotsimine toimus kriminaalasjas, kus klient ei olnud kahtlustatav, ära võeti äritegevuseks kriitilised seadmed, mida ei antud korduva küsimise peale tagasi. Samuti keelduti kliendile andmast infot, millal need tagastatakse. Kaebuste esitamise järgselt tagastati seadmed koheselt. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Menetluskulude kindlaksmääramine kohtumenetluses fikseeritud tasukokkuleppe puhul

Esindasime edukalt klienti menetluskulude vaidluses, kus kohus nõustus meie seisukohaga, et fikseeritud tasu puhul tuleb hinnata kulude mõistlikkust tervikuna, mitte lähtuda sellisel puhul menetluse käigus kujunevast arvestuslikust tunnihinnast. See tähendab, et kui kohus leiab, et asja mahukust arvestades ei ole kogu osutatud õigusabi maht põhjendatud, tuleb vähendatud tundide arv korrutada läbi tavapärase tunnihinnaga ja hinnata, kas kokkulepitud fikseeritud tasu jääb sellise arvestusliku mõistliku tasu piiresse. Kui jah, tuleb menetluskulusid pidada kogu fikseeritud tasu ulatuses põhjendatuks menetluskulude väljamõistmise menetluse mõttes ning sellised kulud on täies mahus vastaspoolelt väljamõistetavad.

TRINITI osutab õigusteenust Estateguru tagatisagent OÜ-le

Estateguru tagatisagent OÜ tegutseb tagatisagendina, vastutades EstateGuru ühisrahastusportaali estateguru.co kaudu tehtud investeeringute jaoks väärtpaberite (hüpoteekide) haldamise ja realiseerimise eest. EstateGuru on juhtiv Euroopa investeerimisplatvorm, mille on asutanud kinnisvara- ja FinTech’i spetsialistid ning mis on keskendunud lühiajalistele ja keskmise pikkusega kinnisvaraga tagatud laenudele.

TRINITI osutab Estateguru tagatisagent OÜ-le juhtimisteenust ning esindab klienti paljudes tagatisi puudutavates kohtuvaidlustes.