TRINITI advokaatide kogemused

Raikküla Farmer kontserni enamusosaluse võõrandamine

TRINITI advokaadid nõustasid Raikküla Farmer OÜ enamusosanikku, pikaajalist juhti ja ülesehitajat Tõnu Rahulat oma osaluse võõrandamisel. Nõustamisülesanne sisaldas kogu müügiprotsessi ettevalmistust ja juhtimist, sealhulgas enampakkumise läbiviimist, ostjakandidaatide leidmist ja kontaktide loomist, toetust auditi korraldamisel, müügidokumentide ettevalmistamist ja läbirääkimisi. Protsessi lõpuks omandas enamusosaniku osa üks varasematest osanikest ja samas piirkonnas teraviljakasvatusega tegelev Metetra OÜ. Loe edasi

Kohus lõpetas tuntud investeerimisühingu omavoli

Aastaid meie kliendi osalust hoidnud professionaalne varahaldur (väärtpaberituru kutseline osaline) hakkas järsku väitma, et osalus kuulub hoopis temale ning asus aktiivselt eirama kliendi juhiseid ja huve. Loe edasi

Apranga kontserni ühingute nõustamine erinevatel äriõiguslikel teemadel

TRINITI on üle 10 aasta nõustanud Apranga kontserni ühinguid erinevatel äriõiguslikel teemadel, seahulgas tütarühingute asutamine, osakapitalide suurendamised ja vähendamised, põhikirjade uuendamine, juhatuste muutmine. Loe edasi

Mobilum OÜ omandamine

TechX Technologies Inc. (OTC: TECXF) sõlmis aktsiaostulepingu 100% osaluse omandamiseks firmas Mobilum OÜ 16 000 000 Kanada dollari eest. TRINITI meeskond, kuhu kuulusid Ergo Blumfeldt, Ain Kalme, Sten Veidebaum ja Peeter Mõtsküla, nõustasid firmat TechX Technologies Inc. seoses aktsiaostulepingut puudutavate Eesti seadustega ning seadusest tulenevate kohustuste täitmisega. Loe edasi

TÜ ja TRINITI edukas esimene õppeaasta aines „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“

Alates 2020. aasta sügisest pakub Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolituse „Rahandus, pangandus ja kindlustus“ õppesuuna all kursust Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes. Õppeainet annavad ja kursuslasi juhendavad TRINITI finantstiimi vandeadvokaat Katri Tomson ja advokaat Maarja Lehemets. 2021. aasta kevadeks oli kursuse edukalt läbinud ja eksami sooritanud ligi 30 tudengit, teiste seas nii pankade complience officer’e, krediidiandjate, maksteenuse osutajate ja krüptoettevõtjate AML spetsialiste, kinnisvaraettevõtjaid, juriste, aga ka erinevaid väikeettevõtjaid. Aine raames käsitletakse ettevõtja kohustusi rahapesu tõkestamisel ja jagatakse praktilisi nõuandeid riskihinnangu koostamiseks, riskide juhtimise mudeli välja töötamiseks ning ettevõtja hoolsusmeetmete kohaldamiseks.

Tänuavaldus TRINITI advokaatide panuse eest riikliku rahapesu riskihinnangu valmimisse

Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuua  välja Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohud, haavatavused ja riskid ning levinumad ebaseadusliku tulu pesemise või terroriaktide rahastamise viisid. Uuringut viiakse läbi mitme aasta tagant ning 2021. aastal valminud siseriikliku riskihinnangu aruande kinnitas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon 28.04.2021. Valminud riskihinnang baseerub Maailmapanga metoodikal ning selle koostamisse panustasid 10 erinevat töörühma. Kokku osales töös ligi 80 valdkonna-spetsialisti avalikust ja erasektorist, sh Advokaadibüroo TRINITI finantstöögrupi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi.

TRINITI tõi olulise kohtuvõidu soojusenergia tootjale SW Energia

TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson esindas edukalt SW Energiat kohtuvaidluses. Vaidluse esemeks oli tegelikult tarbitud soojusenergia koguse tagantjärgi kindlaksmääramine olukorras, kus soojasõlmes esineva vea tõttu jäi kliendi tegelik tarbimine pikema aja jooksul mõõtmata ning arved selle eest väljastamata. Kohus pidas õigeks lähtuda sellisel puhul arvestuslikust meetodist, kuna muul moel tegelikku tarbimist tagantjärgi kindlaks teha on keeruline. SW Energia hagi rahuldati 100 %-liselt ning SW Energia kasuks mõisteti viimase kliendilt välja tasu varasemalt tarbitud soojusenergia eest koos viivistega.

Esindasime klienti edukalt ringkonnakohtus vaidluses selle üle, kas kooselu lõppemise järgselt on õigus nõuda tagasi rahalisi hüvesid

Tallinna Ringkonnakohus tegi olulise lahendi küsimuses, kas kooselu ajal kingitud hüve, milleks käesoleval juhul oli sõiduki igakuisete liisingumaksete hüvitamine teise elukaaslase poolt, kuulub tagastamisele pärast kooselu lõppu. Loe edasi

Eestist väljasaadetud Ukraina hooajatöölistel siiski on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Eestis kohtusse

Advokaadibüroo TRINITI abiga vaidlustasid mitmed Eestisse hooajatööle saabunud ukrainlased koos enda tööandjatega 2020 aasta kevadel PPA otsuse nende Eestist väljasaatmise kohta. Töötajatel jäi saamata oodatud teenistus, tööandjad aga sattusid keerulisse olukorda, kus kõige kiiremal tööajal ei olnud võtta hädavajalikke töökäsi, mis omakorda põhjustas tööandjatele raskuseid omapoolsete lepinguliste kohustuste täitmisel. Loe edasi

Esindasime AS-i Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle

TRINITI vandeadvokaat Sandor Elias esindas edukalt vee-ettevõtjat AS Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle. Vaidluse keskmeks oli küsimus detailplaneeringu rollist ja tõlgendamisest sundvalduse seadmisel ning torustike ehitus- ja kasutuslubade andmisel. Samuti oli vaidluse all küsimus, mil määral saab maaomanik seada lisatingimusi kehtivas planeeringus ette nähtud trasside rajamisel. Kohtud nõustusid, et torustike sundvaldus oli seatud ning ehitus- ja kasutusload antud õiguspäraselt ning et maaomaniku nõudmistel puudus õiguslik alus.