Meie kogemused - Meediaõigus

TRINITI on nõustanud arvukalt kindlustussektori kliente andmekaitselaste nõuete täitmisel

TRINITI advokaadid on nõustanud kindlustussektori kliente andmekaitse üldmääruse reeglitega kooskõla saavutamisel. TRINITI on aidanud koostada töötlemistoimingute registreid, mõjuhinnanguid, õigustatud huvi hinnangud, asutuse siseseid andmekaitse juhiseid ning läbi viinud andmekaitse teemalisi koolitusi. Seda kõike arvestades just kindlustussektori omapäradega.  

Esindame klienti Eesti suurimas ja mahukaimas avaldamise vaidluses

Vaidluse all on raamatus avaldatud mitusada väidet ja hinnangut.
Saavutasime hagi tagamise vaidluses kliendi eesmärgi, kuivõrd hagi tagamise korras nõutud avaldamise viivitamatu lõpetamise ning raamatute edasise müügi keelamise nõudes nõustus kohus meie kliendiga, et esialgse õiguskaitse korras ei ole õigussuhte reguleerimine vajalik. Põhivaidlus jätkub maakohtus

Esindasime klienti kohtuvaidluses seoses tuvastatud kommentaatorite ja meedia vastutuse piiridega

Esindasime regionaalset ajalehte ja uudisportaali kohtuvaidluses selle üle, kas portaal vastutab kommentaaride eest ka siis, kui kommentaari autorid on kaasatud vaidlusesse ning jäävad enda sõnade juurde. Loe edasi

Arvestades, et vaatluse all oli kohaliku poliitika küsimus palju meediatähelepanu saanud haldusreformist, selle tagamaadest ning kohalike poliitikute motiividest, oli vaidlus selle võrra olulisem vaba väljenduse piiride hindamiseks.

Vaidlus lõppes meie kliendile sobiva kohtuliku kompromissiga

Esindasime Eesti Ekspressi olulises allikakaitset puudutavas meediavaidluses

Kohtud nõustusid meie kliendi positsiooniga, et menetlusosalist ei saa menetluses panna olukorda, kus tal puudub tõendamise võimalus. Allikakaitse on seadusega tagatud ja ajakirjanik ei saa ilma allika nõusolekuta allikat avalikustada. Seega on ainuke võimalik tõend allikate kasutamisel allikat kasutanud ajakirjaniku ütlused. Kui väita, et alati on need ütlused ebausaldusväärsed, polegi menetlusosalisel muud võimalust oma väiteid tõendada. Loe edasi

Kohtulahend on jõustunud Riigikohtu poolt menetlusse võtmata jätmisega

Esindasime kohtus Eesti Ekspressi persooniloos kolmanda isiku nime avaldamise kaasuses

Esindasime märgilises meediaõiguse kaasuses Eesti Ekspressi vaidluses Veiko Kullaga. Hageja hinnangul puudus tema nime avaldamiseks ülekaalukas avalik huvi seda persooniloos, mille peategelaseks oli Allan Kiil ja tema elulugu ning elukäik. Vaidlus jõudis ka Riigikohtusse, kus kolleegium leidis, et alama astme kohtutel tuleb põhjalikult vaagida, kas nime avaldamiseks persooniloos oli ülekaalukas avalik huvi ehk kas avaldatu aitas kaasa ühiskondlikule debatile. Tallinna Ringkonnakohus leidis Riigikohtu juhistest lähtuvalt, et antud asjas päris ülekaalukast avalikust huvist rääkida ei saanud. Teada ei ole, milline oleks kohtute otsus uue isikuandmete seaduse valguses, kus avalduse tegemiseks enam „ülekaaluka“ avaliku huvi nõuet seadusest ei leia

Esindasime Ekspress Meediat vaidluses EKREga

Riigikohus nõustus kliendi positsiooniga ja jättis EKRE kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata. Sellega jäi jõusse Tallinna Ringkonnakohus lahend, millega jäeti EKRE kaebus täielikult rahuldamata ning milles arendati ja sisustati olulisi ajakirjandusvabaduse põhimõtted.

Aastal 2015 kaebas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kohtusse Ekspress Meedia seoses kokku 19 artikli avaldamisega ja kommentaaridega artiklite all. Loe vaidlusest lähemalt SIIT

Esindasime edukalt meediavaidluses Ekspress Meediat

Harju maakohus tegi lahendi, millega jättis ärimehe Henry Kallase kaebuse suures osasrahuldamata ning milles arendas ja sisustas olulisi ajakirjandusvabaduse põhimõtted. Loe edasi

Muuhulgas leidis kohus, et ei saa lähtuda hageja subjektiivsest arusaamast ja sellest, mida tema arvates on artiklis avaldatud, vaid kohus peab lähtuma nn keskmisest mõistlikust ning seejuures erapooletust lugejast. Lisaks rõhutas kohus, et mida tõsisem on isiku vastu esitatud väidete iseloom, seda tugevam peab olema faktiline aluspõhi.

Vaidlus jätkub ringkonnakohtus.