Meie kogemused - Vaidluste lahendamine

Kostjaid esindades oleme edukalt küsinud hagejatelt menetluskulude tagatist

Viimaste kuude praktika kohtutes seoses menetluskulude tagatise nõudmisega hagejatelt selleks puhuks kui hageja vaidluse kaotab ja peab maksma alusetult menetlusse aastateks sattunud kostja menetluskulud, on TRINITI vaidlustiimil olnud püsivalt edukas. Loe edasi

Juurdepääsuvaidlustes kõik vana rada mööda

Esindasime klienti vaidluses, kus maaomanik ei soovinud naabri juurdepääsu avalikule teele läbi tema maal paikneva tee, mis oli vaid ühes suunas sõidetav, maaomaniku poolt üha tihedamas põllumajanduslikus kasutuses ja naabrite vahel konflikte põhjustav. Maaomanik pakkus välja ebatavalise lahenduse, kus olemasoleva tee ühiskasutuse asemel rajab ta naabri kinnistule uue juurdepääsutee, kandes kõik kulud. Naaber oma maale uut teed ei soovinud. Kohtud maaomaniku ettepanekuga ei nõustunud, mis kinnistab kohtupraktikat, kus olemasoleva tee korral avalikule teele juurdepääsu vajav naaber selle suure tõenäosusega saab ja seda läbi juba eksisteeriva tee. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Abistasime välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel – saime kohtust loa nädalaga!

TRINITI esindas välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel. Eestis abiellumiseks tuleb isikul, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla 6 kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist, esitada Perekonnaseisuametile abieluvõimetõend. Erandkorras on võimalik taotleda abiellumiseks luba kohtu kaudu juhul, kui isik ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada. Antud juhul esinesid kliendil mitmed takistused oma kodakondsusriigist abieluvõimetõendi hankimisel, mh oli see takistatud põhjusel, et vastavas riigis on seatud piirangud eriusuliste abiellumisele. TRINITI abistas klienti kohtu kaudu abiellumiseks loa taotlemisel ning kohus väljastas loa vaid nädala ajaga! Klienti esindasid TRINITI vandeadvokaat Ramil Pärdi ja vandeadvokaadi abi Anni Prants.

Esindasime Eesti Esitajate Liitu edukalt ringkonnakohtus autoriõiguse seaduse alusel nõutava tasu vaidluses

Tallinna Ringkonnakohus avaldas 29.09.2020 otsuse, millega rahuldas TRINITI kliendi Eesti Esitajate Liit (EEL) nõude MTÜ Urban Style (JJ-Street tantsukool) vastu fonogrammide kasutamise eest tasu väljamõistmiseks. Kohtuvaidlus sai alguse juba 2016.a ning 2019.a novembris tegi Riigikohus lahendi, millega saatis asja ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Uuel läbivaatamisel asus ringkonnakohus seisukohale, et JJ-Street tantsukool on kasutanud treeningtundides fonogramme, kuid kuna täitmata on vaba kasutuse erandi nõuded, ei saa tantsukool muusikat kasutada tasuta. Seetõttu mõistis ringkonnakohus JJ-Street tantsukoolilt tagasiulatuvalt välja tasu ja viivised vastavalt tantsukooli avaldatud tundide mahule ning kohustas tantsukooli edaspidi hoiduma fonogrammide kasutamisest ilma EEL nõusolekuta ja tasu maksmiseta. JJ-Street tantsukoolil on õigus ringkonnakohtu otsus uuesti vaidlustada Riigikohtus. EEL’i esindab kohtuvaidluses TRINITI vandeadvokaat Klen Laus.

Ühisvara jagamisel tuleb eelistada äriühingu jagamist võrdsete osade jätmisega kummalegi ühisomanikule

TRINITI esindas klienti edukalt maakohtu menetluses endiste abikaasade vahelises ühisvara jagamise vaidluses, mille raames vaieldi mh ühisvarasse kuuluva osaühingu osa väärtuse ja jagamise viisi üle. Maakohus nõustus TRINITI argumentidega, et olukorras kus pooltel on erimeelsused osaühingu osa väärtuse üle ja ühisomanik ei ole valmis omandama tervet osa teise ühisomaniku nõutud summa eest, siis on kõige õiglasem lahendus osa jagamine kaheks võrdseks osaks nii, et kumbki pool saab ühe osa ainuomanikuks. Maakohus sedastas ühtlasi, et ei pea õigeks määrata osa tervikuna ühele ühisomanikule hüvitise vastu, mida see pool peab põhjendamatult suureks. Maakohtu määratud vara jagamise viis ei piira kummagi osaniku õiguseid tulevikus (sh õigust oma osa võõrandada). Klienti esindas kohtuvaidluses TRINITI vandeadvokaat Klen Laus.

Saavutasime oma kliendile pärandvara jagamise ja ühisomandi lõpetamise kliendi soovitud moel

Kohtuasja sisuks oli pärimisvaidlus kolme kaaspärija vahel pärandvarasse kuuluva kinnisvara jagamise üle, kus kahel neist oli huvi selle omandamiseks, kuid tingimuste osas kokkuleppele ei saadud. Meie klient omandas vaidluse ajal ühele vaidluses osalenud kaaspärijale kuulunud mõttelise osa pärandvara ühisusest, suurendas seeläbi oma huvi pärandvara vastu kokku 3/4 tervikust ja see oli üks kaalutlustest, miks kohus otsustas jätta soovitud vara just kliendi omandisse. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Esindasime klienti vaidluses tehnoülevaatuspunktis toimunud liiklusõnnetusega põhjustatud kahju hüvitamiseks

Vaidlus puudutas tehnoülevaatuspunktis toimunud otsasõitu ebapiisavalt avatud tõstuksele, mis autojuhi sõnul oli tehnoülevaatuspunkti töötaja antud ebaõige korralduse tulemus. Vaidluses leidsid kohtud muuhulgas, et tehnoülevaatuspunkt on tavapäraseks liikluseks kasutatav ala ja seal kehtib liikluskindlustuse seadus selle § 8 lg 1 p 3 alusel. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

TRINITI esindab kliente ametikutse andmata jätmist puudutavates vaidlustes

Esindame kliente mitmes ametikutse andmata jätmist puudutavas kohtuvaidluses. TRINITI esindab käimasolevates vaidlustes kutse andjat, kes on määratud avaliku konkursi tulemusel teatud ametiala kutsete väljastajaks. Loe edasi

Esindasime edukalt arendajast klienti maakohtus vaidluses pahatahtike ostjatega, kes soovisid leppetrahvi tagastamist

Ostjatel puudusid rahalised vahendid asjaõiguslepingu õigeaegseks sõlmimiseks ning arendaja tuli neile vastu ja pikendas tähtaega, soovides tasuks selle eest igakuist leppetrahvi suurusjärgus 1 000 eurot intressikulude katteks. Ostjad tasusid leppetrahvi, said omanikuks ja esitasid seejärel hagi nõudes ebaõiglase leppetrahvi tagastamist. Kohus nõustus meie kõikide argumentidega ja leidis, et tasuna lepingu tähtaja pikendamise eest ei ole selline leppetrahv ebaõiglane, vaid asetab ostja hoopis paremasse positsiooni, kui siis kui ostja ei saaks õigel ajal korterit omandada ja peaks maksma suurusjärgus 25 000 leppetrahvi arendajale.

Klienti esindas vandeadvokaat Anna Liiv.

Saavutasime hagi tagamise läbi pärandvara ühisuse mõttelise osa arestimise

Esindame eraisikust klienti pärijate vahelises kohtuvaidluses. Saavutasime hagi tagamise läbi pärandvara ühisuse mõttelise osa aresti. Jagamata pärandi korral ei kuulu kaaspärijatele konkreetset vara pärandvaras, vaid igaühel on mõtteline osa pärandvara ühisusest (pärandvarast tervikuna). Seetõttu ei saa rakendada kohtulikku hüpoteeki ega muid meetmeid pärandvarasse kuuluvate üksikute asjade ja õiguste suhtes. Kohus nõustus, et sellises olukorras saab hagi siiski tagada, arestides kostjale kuuluva mõttelise osa pärandvara ühisusest. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi