Meie kogemused - Vaidluste lahendamine

Lepingut ei saa tühistada asjaoludele tuginedes, mis olid lepingu sõlmimisel avalikud

Esindasime edukalt maakohtus maakleribürood vaidluses kinnistu ostuhuvilisega broneerimislepingu tühisuse üle. Nimelt esitas ostuhuviline hagi broneerimislepingu tühisuse tuvastamiseks põhjendusega, et mereäärsel kinnistul ilmnesid ehitamist piiravad piirangud ja kitsendused ning hageja on sattunud seeläbi eksimusse. Maakohus nõustus TRINITI argumentidega, et maakler ei ole ostuhuvilist eksimusse viinud ja avalikult nähtuvad piirangud ei saa olla olulise eksimuse aluseks TsÜS § 92 lg 2 tähenduses ning seega ei ole broneerimislepingut kehtivalt tühistatud. Maakleribürood esindas vandeadvokaat Klen Laus

Juhatuse tagasikutsumist ei saa nõuda hääletamiskohustuse varjus

Võitsime maakohtus vaidluse, kus osaühingu osa kuulus endistele abikaasadele ühisvarana ja üks abikaasa nõudis teise eemaldamist juhatusest. Kuna osa ühisomanikud saavad hääletada ainult ühiselt, siis proovis abikaasa oma nõude maksma panna ebatavalisel viisil ja nõudis, et teine abikaasa peab hääletama enda juhatusest tagasikutsumise poolt. Maakohus nõustus meiega, et sellist nõuet esitada ei saa ja ühisosanik ei pea enda tagasikutsumise poolt hääletama. Klienti esindasid advokaadid Martin Järve ja Erki Vabamets. Vaidlus jätkub ringkonnakohtus.

TRINITI tõi kohtuvõidu juhatuse liikme vastutuse kaasuses

TRINITI esindas edukalt klienti kohtuvaidluses juhatuse liikme vastu, kes juhtis raha ettevõtte majandustegevusest kõrvale. Hagi juhatuse liikme vastu rahuldati 100 %, mõisteti välja ca 95 000 eurot ja viivised. Loe edasi

Kohus lõpetas tuntud investeerimisühingu omavoli

Aastaid meie kliendi osalust hoidnud professionaalne varahaldur (väärtpaberituru kutseline osaline) hakkas järsku väitma, et osalus kuulub hoopis temale ning asus aktiivselt eirama kliendi juhiseid ja huve. Loe edasi

TRINITI tõi olulise kohtuvõidu soojusenergia tootjale SW Energia

TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson esindas edukalt SW Energiat kohtuvaidluses. Vaidluse esemeks oli tegelikult tarbitud soojusenergia koguse tagantjärgi kindlaksmääramine olukorras, kus soojasõlmes esineva vea tõttu jäi kliendi tegelik tarbimine pikema aja jooksul mõõtmata ning arved selle eest väljastamata. Kohus pidas õigeks lähtuda sellisel puhul arvestuslikust meetodist, kuna muul moel tegelikku tarbimist tagantjärgi kindlaks teha on keeruline. SW Energia hagi rahuldati 100 %-liselt ning SW Energia kasuks mõisteti viimase kliendilt välja tasu varasemalt tarbitud soojusenergia eest koos viivistega.

Esindasime klienti edukalt ringkonnakohtus vaidluses selle üle, kas kooselu lõppemise järgselt on õigus nõuda tagasi rahalisi hüvesid

Tallinna Ringkonnakohus tegi olulise lahendi küsimuses, kas kooselu ajal kingitud hüve, milleks käesoleval juhul oli sõiduki igakuisete liisingumaksete hüvitamine teise elukaaslase poolt, kuulub tagastamisele pärast kooselu lõppu. Loe edasi

Eestist väljasaadetud Ukraina hooajatöölistel siiski on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Eestis kohtusse

Advokaadibüroo TRINITI abiga vaidlustasid mitmed Eestisse hooajatööle saabunud ukrainlased koos enda tööandjatega 2020 aasta kevadel PPA otsuse nende Eestist väljasaatmise kohta. Töötajatel jäi saamata oodatud teenistus, tööandjad aga sattusid keerulisse olukorda, kus kõige kiiremal tööajal ei olnud võtta hädavajalikke töökäsi, mis omakorda põhjustas tööandjatele raskuseid omapoolsete lepinguliste kohustuste täitmisel. Loe edasi

Esindasime AS-i Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle

TRINITI vandeadvokaat Sandor Elias esindas edukalt vee-ettevõtjat AS Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle. Vaidluse keskmeks oli küsimus detailplaneeringu rollist ja tõlgendamisest sundvalduse seadmisel ning torustike ehitus- ja kasutuslubade andmisel. Samuti oli vaidluse all küsimus, mil määral saab maaomanik seada lisatingimusi kehtivas planeeringus ette nähtud trasside rajamisel. Kohtud nõustusid, et torustike sundvaldus oli seatud ning ehitus- ja kasutusload antud õiguspäraselt ning et maaomaniku nõudmistel puudus õiguslik alus.

Esindasime edukalt klienti kohtukulude vaidluses

Tsiviilvaidlustes kehtib üldreegel, et kaotaja kannab võitja kohtukulud (advokaaditasu, riigilõiv jne), aga sellest on erandeidHiljutises juhtumis esitati meie kliendi vastu läbi mitme kohtuastme ebaõige nõuemis oleks jäänud rahuldamata. Alles pärast Riigikohtult juhiste saamist ja tänu neile muutis vastaspool oma nõude korrektseks – ajal, kui aastaid menetletud asja arutas juba neljas erinev kohtukoosseis. Argumenteerisime, et sellises olukorras ei saa jätta tekkinud arvestatavaid kohtukulusid „kaotaja“ kandamis sisuliselt oleks „võitja“ premeerimine pikaaegse vale asjaajamise eest. Ringkonnakohus nõustus meiega ja jättis erandlike asjaolude tõttu vastaspoole menetluskulud tema enda kanda, ehkki muudetud hagi rahuldatiKlienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi.

Advokaadibüroo TRINITI esindab Toivo Tänavsuud vaidluses hobikunstnikuga, kes kasutas maali loomiseks vähihaige lapse fotot

Vaidlus sai alguse sellest, et vähiravifondi “Kingitud elu” juht Toivo Tänavsuu jagas hobikunstniku tehtud maali hurjutades viimast selle eest, et kunstnik kasutas vähi seljatanud väikesest tüdrukust omavoliliselt tehtud portreed oma huvides perekonna tahte vastaselt. Kunstnik pöördus enda au kaitseks ja maali suhtes tekkinud väidetava autoriõiguste rikkumise tõttu kohtusse. Loe edasi