Meie kogemused - Vaidluste lahendamine

Eestist väljasaadetud Ukraina hooajatöölistel siiski on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Eestis kohtusse

Advokaadibüroo TRINITI abiga vaidlustasid mitmed Eestisse hooajatööle saabunud ukrainlased koos enda tööandjatega 2020 aasta kevadel PPA otsuse nende Eestist väljasaatmise kohta. Töötajatel jäi saamata oodatud teenistus, tööandjad aga sattusid keerulisse olukorda, kus kõige kiiremal tööajal ei olnud võtta hädavajalikke töökäsi, mis omakorda põhjustas tööandjatele raskuseid omapoolsete lepinguliste kohustuste täitmisel. Loe edasi

Esindasime AS-i Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle

TRINITI vandeadvokaat Sandor Elias esindas edukalt vee-ettevõtjat AS Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle. Vaidluse keskmeks oli küsimus detailplaneeringu rollist ja tõlgendamisest sundvalduse seadmisel ning torustike ehitus- ja kasutuslubade andmisel. Samuti oli vaidluse all küsimus, mil määral saab maaomanik seada lisatingimusi kehtivas planeeringus ette nähtud trasside rajamisel. Kohtud nõustusid, et torustike sundvaldus oli seatud ning ehitus- ja kasutusload antud õiguspäraselt ning et maaomaniku nõudmistel puudus õiguslik alus.

Esindasime edukalt klienti kohtukulude vaidluses

Tsiviilvaidlustes kehtib üldreegel, et kaotaja kannab võitja kohtukulud (advokaaditasu, riigilõiv jne), aga sellest on erandeidHiljutises juhtumis esitati meie kliendi vastu läbi mitme kohtuastme ebaõige nõuemis oleks jäänud rahuldamata. Alles pärast Riigikohtult juhiste saamist ja tänu neile muutis vastaspool oma nõude korrektseks – ajal, kui aastaid menetletud asja arutas juba neljas erinev kohtukoosseis. Argumenteerisime, et sellises olukorras ei saa jätta tekkinud arvestatavaid kohtukulusid „kaotaja“ kandamis sisuliselt oleks „võitja“ premeerimine pikaaegse vale asjaajamise eest. Ringkonnakohus nõustus meiega ja jättis erandlike asjaolude tõttu vastaspoole menetluskulud tema enda kanda, ehkki muudetud hagi rahuldatiKlienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi.

Advokaadibüroo TRINITI esindab Toivo Tänavsuud vaidluses hobikunstnikuga, kes kasutas maali loomiseks vähihaige lapse fotot

Vaidlus sai alguse sellest, et vähiravifondi “Kingitud elu” juht Toivo Tänavsuu jagas hobikunstniku tehtud maali hurjutades viimast selle eest, et kunstnik kasutas vähi seljatanud väikesest tüdrukust omavoliliselt tehtud portreed oma huvides perekonna tahte vastaselt. Kunstnik pöördus enda au kaitseks ja maali suhtes tekkinud väidetava autoriõiguste rikkumise tõttu kohtusse. Loe edasi

National Oilwell Varco edukas esindus osaühingute Transmares and Palsteve vastu

TRINITI advokaadid esindasid edukalt maailma ühte juhtivat gaasi- ja naftapuurimisseadmete ning komponentide tootjat National Oilwell Varco AS (NOV) kohtuvaidluses OÜ Transmares and OÜ Palsteve vastu, Paldiski Põhjasadamas ladustatud puurimisplatvormide kraanade komponentide pandiõiguse kehtivuse ja valduse saamise osas. TRINITI advokaatide taotlusel sai klient kohtult ka esialgse õiguskaitse, mis võimaldas NOV-l teostada osade ladustatud komponentide tähtaegne tarne. TRINITI poolt nõustasid klienti vandeadvokaadid Klen Laus ja Tõnis Tamme.

Riigikohus rahuldas advokaadibüroo TRINITI kassatsioonkaebuse kinnisvara kinkelepingust taganemise vaidluses

Riigikohtu 18.11.2020 otsusega rahuldati meie kliendi kassatsioonkaebus kohtuasjas, milles vaidluse all on kinnisasja kinkelepingust taganemine pärast kingi üleandmist, ja selle õiguslikud tagajärjed. Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus meie seisukohaga, et abikaasade ühisomandisse kuulunud kinnisasja kinkelepingust taganemisel läheb kingitu tagasi ühisomandisse (ja tuleb sellisena kinnistusraamatusse kanda) ka siis, kui omanikuna oli esialgselt kinnistusraamatusse kantud, selle osas võlaõigusliku kinkelepingu sõlminud ja taganemise avalduse teinud vaid üks vara endistest ühisomanikest. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

TRINITI esindas Riigikohtus edukalt tööandjat kriminaalasjas esitatud kahjunõudes vara omastanud töötaja vastu

Riigikohtu 30.11.2020 määrusega rahuldati meie määruskaebus ja tühistati alama astme kohtute lahendid, millega keelduti kliendi tsiviilhagi kriminaalasjaga koos menetlemast. Riigikohus nõustus kaebuse seisukohaga, et kui eraldi peetud töövaidluses on omastatud vara tööandjale juba välja mõistetud, aga selle tegelikuks tagasi saamiseks lootus puudub, saab esitada kahjunõude. Klienti nõustasid vandeadvokaadid Klen Laus ja Risto Käbi 

Kostjaid esindades oleme edukalt küsinud hagejatelt menetluskulude tagatist

Viimaste kuude praktika kohtutes seoses menetluskulude tagatise nõudmisega hagejatelt selleks puhuks kui hageja vaidluse kaotab ja peab maksma alusetult menetlusse aastateks sattunud kostja menetluskulud, on TRINITI vaidlustiimil olnud püsivalt edukas. Loe edasi

Juurdepääsuvaidlustes kõik vana rada mööda

Esindasime klienti vaidluses, kus maaomanik ei soovinud naabri juurdepääsu avalikule teele läbi tema maal paikneva tee, mis oli vaid ühes suunas sõidetav, maaomaniku poolt üha tihedamas põllumajanduslikus kasutuses ja naabrite vahel konflikte põhjustav. Maaomanik pakkus välja ebatavalise lahenduse, kus olemasoleva tee ühiskasutuse asemel rajab ta naabri kinnistule uue juurdepääsutee, kandes kõik kulud. Naaber oma maale uut teed ei soovinud. Kohtud maaomaniku ettepanekuga ei nõustunud, mis kinnistab kohtupraktikat, kus olemasoleva tee korral avalikule teele juurdepääsu vajav naaber selle suure tõenäosusega saab ja seda läbi juba eksisteeriva tee. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Abistasime välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel – saime kohtust loa nädalaga!

TRINITI esindas välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel. Eestis abiellumiseks tuleb isikul, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla 6 kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist, esitada Perekonnaseisuametile abieluvõimetõend. Erandkorras on võimalik taotleda abiellumiseks luba kohtu kaudu juhul, kui isik ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada. Antud juhul esinesid kliendil mitmed takistused oma kodakondsusriigist abieluvõimetõendi hankimisel, mh oli see takistatud põhjusel, et vastavas riigis on seatud piirangud eriusuliste abiellumisele. TRINITI abistas klienti kohtu kaudu abiellumiseks loa taotlemisel ning kohus väljastas loa vaid nädala ajaga! Klienti esindasid TRINITI vandeadvokaat Ramil Pärdi ja vandeadvokaadi abi Anni Prants.