Meie kogemused - Kinnisvara & ehitus

Advokaadibüroo TRINITI osutab Liven Kodu 17 OÜ võlakirjainvestoritele tagatisagendi teenust

Tagatisagendina hoiab TRINITI tütaräriühing investorite huvides kõiki Liven Kodu 17 OÜ poolt võlakirjade investoritele antud tagatisi. Liven Kodu 17 OÜ laskis detsembris 2020 välja 2 MEUR eest 2 aasta ja 3 kuu pikkuse lunastustähtajaga võlakirju, millega rahastatakse Tallinnas Juhkentali 48 asuva äri- ja eluhoone arendust. TRINITI nõustamistiimi juhtis advokaat Ergo Blumfeldt ning teda aitasid ülesande täitmisel advokaadid Sten Veidebaum, Eli Täpp ja Mikk Põld.

Riigikohus rahuldas advokaadibüroo TRINITI kassatsioonkaebuse kinnisvara kinkelepingust taganemise vaidluses

Riigikohtu 18.11.2020 otsusega rahuldati meie kliendi kassatsioonkaebus kohtuasjas, milles vaidluse all on kinnisasja kinkelepingust taganemine pärast kingi üleandmist, ja selle õiguslikud tagajärjed. Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus meie seisukohaga, et abikaasade ühisomandisse kuulunud kinnisasja kinkelepingust taganemisel läheb kingitu tagasi ühisomandisse (ja tuleb sellisena kinnistusraamatusse kanda) ka siis, kui omanikuna oli esialgselt kinnistusraamatusse kantud, selle osas võlaõigusliku kinkelepingu sõlminud ja taganemise avalduse teinud vaid üks vara endistest ühisomanikest. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Juurdepääsuvaidlustes kõik vana rada mööda

Esindasime klienti vaidluses, kus maaomanik ei soovinud naabri juurdepääsu avalikule teele läbi tema maal paikneva tee, mis oli vaid ühes suunas sõidetav, maaomaniku poolt üha tihedamas põllumajanduslikus kasutuses ja naabrite vahel konflikte põhjustav. Maaomanik pakkus välja ebatavalise lahenduse, kus olemasoleva tee ühiskasutuse asemel rajab ta naabri kinnistule uue juurdepääsutee, kandes kõik kulud. Naaber oma maale uut teed ei soovinud. Kohtud maaomaniku ettepanekuga ei nõustunud, mis kinnistab kohtupraktikat, kus olemasoleva tee korral avalikule teele juurdepääsu vajav naaber selle suure tõenäosusega saab ja seda läbi juba eksisteeriva tee. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Saavutasime oma kliendile pärandvara jagamise ja ühisomandi lõpetamise kliendi soovitud moel

Kohtuasja sisuks oli pärimisvaidlus kolme kaaspärija vahel pärandvarasse kuuluva kinnisvara jagamise üle, kus kahel neist oli huvi selle omandamiseks, kuid tingimuste osas kokkuleppele ei saadud. Meie klient omandas vaidluse ajal ühele vaidluses osalenud kaaspärijale kuulunud mõttelise osa pärandvara ühisusest, suurendas seeläbi oma huvi pärandvara vastu kokku 3/4 tervikust ja see oli üks kaalutlustest, miks kohus otsustas jätta soovitud vara just kliendi omandisse. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

Esindasime edukalt klienti kaasomandi lõpetamise vaidluses maakohtus

​Harju Maakohus rahuldas meie kliendi hagi kaasomandi lõpetamiseks soovitud viisil. Klient soovis kaasomandis oleva maja müüki avalikul enampakkumisel, teine kaasomanik aga maja jätmist endale, kuid oluliselt väiksema hüvitise eest, kui pool kohtuekspertiisiga tuvastatud turuväärtusest. Loe edasi

Esindasime edukalt korteriühistut vaidluses tehnoruumid "kaaperdanud" pahatahtliku omanikuga

​Vaidluses hagejana osalenud isik omandas ühes Tallinna korterelamus kaks tehnoruumi ning nõudis KÜ-lt tasu ruumide kasutamise eest ehk selle eest, et ruumides asus elektrikilp ning sideettevõtjate seadmed. Loe edasi

Esindasime edukalt KOKO arhitektid OÜ-d vaidluses Zelluloosi Kinnisvara OÜ-ga

TRINITI advokaat Klen Laus esindas KOKO arhitektid OÜ-d edukalt vaidluses Rein Kilkiga seotud Zelluloosi Kinnisvara OÜ-ga seoses Zelluloosi kvartali projekteerimisega.

Nii Harju Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus jätsid ma otsustega Zelluloosi Kinnisvara OÜ esitatud nõuded rahuldamata ning rahuldasid KOKO arhitektid OÜ esitatud vastunõuded lepingust tuleneva tasu ja viiviste maksmiseks. Samuti jäeti menetluskulud Zelluloosi Kinnisvara OÜ kanda

TRINITI on nõustanud ettevõtjaid rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel ja Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses

TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske  ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.