Viimatised kogemused

Esindasime Viasati satelliidiõiguse valdkonna pretsedentvaidluses Eesti Autorite Ühinguga

Viasat AS ei pea saama täiendavat nõusolekut autoritelt ega maksma selle eest tasu, kui tema teenuseks on vaid televisiooniteenuse edastuse võimaldamine ning ta ei loo sellist uut üldsust, kellele signaali edastamiseks autorid ei oleks juba nõusolekut andnud. Loe edasi

8 492 348,50 EUR võlakirjade tagatisagent

TRINITI on alates 2010.aastast tegutsenud AS Süda Maja võlakirjade (mahus 8 492 348,50 EUR) tagatisagendina hoides kahel kinnistul tagatisagendi kasuks seatud hüpoteeki. Arvestades, et Süda Maja AS osas on 2014. aastal algatatud pankrotimenetlus, siis on antud nõustamisülesanne andnud unikaalse praktilise kogemuse tagatisagendi õiguste teostamisel Eestis

Käendaja esindamine vaidluses võlausaldajaga

Esindasime edukalt käendajat vaidluses võlausaldajaga, kes soovis nõude täitmist käendaja vara arvelt. Võlausaldaja laenulepingust tulenev nõue jäi kõigis kolmes kohtuastmes rahuldamata põhjusel, et kohtute hinnangul oli võlausaldaja oma tegevusega osaliselt loobunud teistest nõuet tagavatest tagatistest. Seega tuli käendaja vastutust vähendada summa võrra, mis on kooskõlas teiste tagatiste vähenemisele vastava summaga

Esindasime edukalt liisinguandja esindajat vaidluses tagastatava liisingueseme väärtuse üle

Esindasime edukalt seadme müüjat seadme liisinguvõtjatega peetud vaidluses liisingulepingu ülesütlemisega kaasnevate hüvitisenõuete üle. Kohus võttis seisukoha, et kuna kapitalirendi puhul on liisinguese juba käibemaksuga maksustatud, tuleb selle tagastamisaegse väärtuse kindlakstegemisel samuti lähtuda käibemaksuga väärtusest (hinnast). Kohus rahuldas müüja kui liisinguandjalt nõude omandanud isiku hüvitisenõude liisinguvõtjate vastu

Esindasime edukalt Viasati kohtuvaidluses Eesti Autorite Ühinguga

Riigikohus otsustas 19.06.2014 mitte menetleda Eesti Autorite Ühingu kassatsiooni ning sellega jõustus Tallinna ringkonnakohtu otsus, mis leidis üheselt, et EAÜ hagil ei olnud alust.

Tegemist oli üleeuroopalist tähendust omava vaidlusega selle üle, kas satelliidioperaator peab tasuma teistkordselt autoritasu või mitte Loe edasi

Eesti Esitajate Liidu võit spordiklubide üle

Esindasime edukalt MTÜ-d Eesti Esitajate Liit vaidluses Spordiklubi Reval-Sport MTÜ vastu hüvitise ja viivise väljamõistmiseks ning õiguste rikkumisest hoidumise kohustamiseks. Vaidluse põhiküsimuseks oli see, kas muusika üldsusele suunamisega tegelevad mitteärilised organisatsioonid peavad autoriõiguste kasutamise eest esitajatele ja fonogrammitootjatele tasuma. Loe edasi

Teehooldusettevõtte edukas esindus Liikluskindlustuse Fondi vastu

Esindasime edukalt Harju maakonnas teehoolde tegijat OÜ-d Üle MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond kindlustuse vaidlustuskomisjonis. Advokaat Klen Laus esitas OÜ Üle nimel kaebuse vaidlustuskomisjonile nõudega vaadata läbi MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond otsus kahju hüvitamata jätmise kohta ning hüvitada tekkinud kahju. Loe edasi