TRINITI advokaatide kogemused

National Oilwell Varco edukas esindus osaühingute Transmares and Palsteve vastu

TRINITI advokaadid esindasid edukalt maailma ühte juhtivat gaasi- ja naftapuurimisseadmete ning komponentide tootjat National Oilwell Varco AS (NOV) kohtuvaidluses OÜ Transmares and OÜ Palsteve vastu, Paldiski Põhjasadamas ladustatud puurimisplatvormide kraanade komponentide pandiõiguse kehtivuse ja valduse saamise osas. TRINITI advokaatide taotlusel sai klient kohtult ka esialgse õiguskaitse, mis võimaldas NOV-l teostada osade ladustatud komponentide tähtaegne tarne. TRINITI poolt nõustasid klienti vandeadvokaadid Klen Laus ja Tõnis Tamme.

National Oilwell Varco nõustamine AS E-Profiil pankrotimenetluses

TRINITI nõustas ja esindas maailma ühte juhtivat gaasi- ja naftapuurimisseadmete ning -komponentide tootjat National Oilwell Varco AS (NOV) AS E-Profiil pankrotimenetluses. E-Profiil oli üks suurimaid metallkontsruktsioonide ja komponentide tootjaid Eestis. TRINITI ülesandeks oli õiguslikult tagada kahe suure töösoleva projekti (puurimisplatvormide kraanade komponendid) finantseerimine ja nõuetekohane valmimine vaatamata samal ajal käimasolevale AS E-Profiil pankrotimenetlusele. TRINITI poolt nõustasid klienti partner Tõnis Tamme ja vandeadvokaat Klen Laus.

TRINITI esindas Riigikohtus edukalt tööandjat kriminaalasjas esitatud kahjunõudes vara omastanud töötaja vastu

Riigikohtu 30.11.2020 määrusega rahuldati meie määruskaebus ja tühistati alama astme kohtute lahendid, millega keelduti kliendi tsiviilhagi kriminaalasjaga koos menetlemast. Riigikohus nõustus kaebuse seisukohaga, et kui eraldi peetud töövaidluses on omastatud vara tööandjale juba välja mõistetud, aga selle tegelikuks tagasi saamiseks lootus puudub, saab esitada kahjunõude. Klienti nõustasid vandeadvokaadid Klen Laus ja Risto Käbi 

TRINITI advokaat Klen Laus esindas klienti edukalt vaidluses Narva linnaga seoses Narva linna bastionide ehitusvaidlusega.

2015.a alanud kohtuvaidluses esitas Narva linn TRINITI kliendi vastu nõude pooleli jäänud ehitusobjekti teise ehitusettevõtja poolt lõpuni ehitamisega kaasnenud kulude ehk nn asendustehingu hinnavahe hüvitamiseks ja leppetrahvide väljamõistmiseks. Loe edasi

Eesti juhtiva filmitootja nõustamine kindlustusküsimustes

Nõustasime Eesti suurimat uue põlvkonna filmitootmisettevõtet Nafta Films OÜ seoses mängufilmi O2 kindlustusjuhtumiga. Nimelt vigastas filmis meespeaosa mänginud Priit Võigemast Soomes toimunud võtete ajal oma hüppeliigest, mis tõi kaasa muutused filmivõtete ajagraafikus ja kaasnevad kulud. TRINITI poolt nõustasid klienti vandeadvokaadid Tõnis Tamme ja Klen Laus, kes mõlemad tegid hiljem kaasa ka filmi massisteenides.

Esindasime Eesti Esitajate Liitu edukalt ringkonnakohtus autoriõiguse seaduse alusel nõutava tasu vaidluses

Tallinna Ringkonnakohus avaldas 29.09.2020 otsuse, millega rahuldas TRINITI kliendi Eesti Esitajate Liit (EEL) nõude MTÜ Urban Style (JJ-Street tantsukool) vastu fonogrammide kasutamise eest tasu väljamõistmiseks. Kohtuvaidlus sai alguse juba 2016.a ning 2019.a novembris tegi Riigikohus lahendi, millega saatis asja ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Uuel läbivaatamisel asus ringkonnakohus seisukohale, et JJ-Street tantsukool on kasutanud treeningtundides fonogramme, kuid kuna täitmata on vaba kasutuse erandi nõuded, ei saa tantsukool muusikat kasutada tasuta. Seetõttu mõistis ringkonnakohus JJ-Street tantsukoolilt tagasiulatuvalt välja tasu ja viivised vastavalt tantsukooli avaldatud tundide mahule ning kohustas tantsukooli edaspidi hoiduma fonogrammide kasutamisest ilma EEL nõusolekuta ja tasu maksmiseta. JJ-Street tantsukoolil on õigus ringkonnakohtu otsus uuesti vaidlustada Riigikohtus. EEL’i esindab kohtuvaidluses TRINITI vandeadvokaat Klen Laus.

Ühisvara jagamisel tuleb eelistada äriühingu jagamist võrdsete osade jätmisega kummalegi ühisomanikule

TRINITI esindas klienti edukalt maakohtu menetluses endiste abikaasade vahelises ühisvara jagamise vaidluses, mille raames vaieldi mh ühisvarasse kuuluva osaühingu osa väärtuse ja jagamise viisi üle. Maakohus nõustus TRINITI argumentidega, et olukorras kus pooltel on erimeelsused osaühingu osa väärtuse üle ja ühisomanik ei ole valmis omandama tervet osa teise ühisomaniku nõutud summa eest, siis on kõige õiglasem lahendus osa jagamine kaheks võrdseks osaks nii, et kumbki pool saab ühe osa ainuomanikuks. Maakohus sedastas ühtlasi, et ei pea õigeks määrata osa tervikuna ühele ühisomanikule hüvitise vastu, mida see pool peab põhjendamatult suureks. Maakohtu määratud vara jagamise viis ei piira kummagi osaniku õiguseid tulevikus (sh õigust oma osa võõrandada). Klienti esindas kohtuvaidluses TRINITI vandeadvokaat Klen Laus.

Esindasime edukalt KODAstay OÜ’d kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise ja ärinime sarnasuse vaidluses

TRINITI esindas klienti võidukalt maakohtu ja ringkonnakohtu menetlustes hageja esitatud registreeritud kaubamärgile sarnase tähise lõpetamise ja äriühingu ärinimes kasutamise keelamise nõuete tõrjumisel. Nii Harju Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus jätsid oma otsustega hageja esitatud nõuded rahuldamata, leides mh, et Kodasema OÜ nõusolekul KODA moodulmajades majutusteenuseid pakkuv KODAstay OÜ tähis ei ole sarnane hageja kaubamärgiga ning kostja ärinimi ja domeeninimi ei riku hageja kui kaubamärgiomaniku õiguseid. Samuti jäeti menetluskulud tervikuna hageja kanda. KODAstay OÜ’d esindasid kohtuvaidluses TRINITI advokaadid Klen Laus ja Peeter P. Mõtsküla

Abistame kliente seoses eriolukorrast tingitud töösuhete ümberkorraldamisega

Nõustame nii väike- kui ka suurettevõtjaid COVID-19 viirusega seoses kehtestatud eriolukorraga ja sellega kaasnenud töötakistustest ja töömahtude vähenemisest tingitud muutunud töösuhete ümberkorraldamisel. Mh anname nõu ja oleme abiks töötajate kaugtöö korraldamisel, erinevate puhkuste tingimustes kokku leppimisel, töötasu vähendamise ja koondamiste vormistamisel. Kliente nõustab tööõigusega seotud küsimustes vandeadvokaat Klen Laus.

Esindasime edukalt KOKO arhitektid OÜ-d vaidluses Zelluloosi Kinnisvara OÜ-ga

TRINITI advokaat Klen Laus esindas KOKO arhitektid OÜ-d edukalt vaidluses Rein Kilkiga seotud Zelluloosi Kinnisvara OÜ-ga seoses Zelluloosi kvartali projekteerimisega.

Nii Harju Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus jätsid ma otsustega Zelluloosi Kinnisvara OÜ esitatud nõuded rahuldamata ning rahuldasid KOKO arhitektid OÜ esitatud vastunõuded lepingust tuleneva tasu ja viiviste maksmiseks. Samuti jäeti menetluskulud Zelluloosi Kinnisvara OÜ kanda