TRINITI advokaatide kogemused

Esindasime edukalt KODAstay OÜ’d kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise ja ärinime sarnasuse vaidluses

TRINITI esindas klienti võidukalt maakohtu ja ringkonnakohtu menetlustes hageja esitatud registreeritud kaubamärgile sarnase tähise lõpetamise ja äriühingu ärinimes kasutamise keelamise nõuete tõrjumisel. Nii Harju Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus jätsid oma otsustega hageja esitatud nõuded rahuldamata, leides mh, et Kodasema OÜ nõusolekul KODA moodulmajades majutusteenuseid pakkuv KODAstay OÜ tähis ei ole sarnane hageja kaubamärgiga ning kostja ärinimi ja domeeninimi ei riku hageja kui kaubamärgiomaniku õiguseid. Samuti jäeti menetluskulud tervikuna hageja kanda. KODAstay OÜ’d esindasid kohtuvaidluses TRINITI advokaadid Klen Laus ja Peeter P. Mõtsküla

TRINITI nõustas Parnassus OÜ-d tarkvara autoriõiguste müügis Embarcaderole

TRINITI nõustas Parnassus OÜ-d ettevõttele kuuluvate tarkvara autoriõiguste müügitehingus Ameerika tarkvaratootjale Embarcadero Technologies, Inc. Meie ülesanne sisaldas läbirääkimiste pidamist autorilepingu tingimuste üle, mis puudutasid üleantavate autoriõiguste ulatust ning intellektuaalomandi piiriülese võõrandamisega seotud maksuriskide jagunemist müüja ja ostja vahel. Meie kliendi loodud komponendid saavad osaks populaarseist kiire tarkvaraarenduse töökeskkondadest RAD Studio, Delphi ja C++ Builder.

SpectX tarkvara innovatiivse litsentsimislahenduse väljatöötamine

Nõustasime klienti SpectX tarkvara litsentsilepingu üldtingimuste ning tehnoloogilise lahenduse väljatöötamisel, mis võimaldab kliendil sisestada lepingu eritingimused krüptograafiliselt kaitstud võtmefaili. Lahenduse teeb eriliseks asjaolu, et samas võtmefailis on võimalik hoida nii masinloetavaid eritingimusi (nt litsentsi lõpptähtaeg) kui ka inimloetavaid (nt piirang, mille kohaselt on tarkvara kasutamine lubatud ainult õppe- või teadustöös). Sel viisil koostatud litsentsileping võimaldab paremini tagada tarkvara kasutuse õiguspärasust. Loe edasi

Eesti Keskkonnauuringute Keskus omandas Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudilt õigused õhukvaliteedi modelleerimissüsteemile

Nõustasime Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-d (EKUK) seoses Airviro õhukvaliteedi modelleerimissüsteemi intellektuaalse omandi ülevõtmisega. EKUK  asus senise koostööpartneri Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi asemele Airviro õhukvaliteedi modelleerimissüsteemi intellektuaalse omandi omanikeringi ning jätkab Airviro tarkvara arendamist koostöös senise tarkvara- ja kommertspartneri Apertum IT AB-ga