Viimatised kogemused

Esindasime edukalt mesinikku hukkunud mesilaste vaidluses

Esindasime edukalt mesinikke palju avalikku tähelepanu pälvinud vaidluses seoses mesilaste hukkumisega rapsipõllul lubamatute taimekaitsevahendite kasutamise tõttu. Üle poole aasta kestnud vaidlus õnnestus lahendada vähem kui kuu jooksul kokkuleppega ning raha on kliendi kontole üle kantud ning naabritest põllupidaja ja mesinik elavad rahus edasi Loe edasi

Positiivne lahendus maakohtus: tehingu tagasivõitmiseks ei piisa vaid viitest sümboolsele hinnale lepingus

Esindasime edukalt maakohtus kostjast klienti tehingu tagasivõitmise vaidluses, kus võlausaldaja proovis osade müügitehingut selle „liiga madala“ hinna tõttu tagasi võita. Vaidlusaluse tehingu näol oli tegemist kompromisslepinguga, kokkuleppega laenu tagastamiseks ning osa müügilepinguga, mis vormistati ühes dokumendis ning osa müügihinnaks märgiti sümboolne 3 eurot. Loe edasi

Esindasime Eesti Advokatuuri vaidluses Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumiga

Esindasime Eesti Advokatuuri Tallinna Ringkonnakohtus vaidluses Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumiga. Lahendamisel on küsimus riigi poolt riigi õigusabi rahastamisest ja riigi õigusabi tasude määramisest. Tegemist on osaga Eesti õigussüsteemist, mille toimivus on tähtis eelkõige kohtusse pöördumise kui põhiõiguse seiskohalt ning samuti puudutab asi riigi poolt oma põhikohustuste täitmise finantseerimise, määratud tasude ja nende määramise delegeerimise põhiseaduslikkust

8 492 348,50 EUR võlakirjade tagatisagent

TRINITI on alates 2010.aastast tegutsenud AS Süda Maja võlakirjade (mahus 8 492 348,50 EUR) tagatisagendina hoides kahel kinnistul tagatisagendi kasuks seatud hüpoteeki. Arvestades, et Süda Maja AS osas on 2014. aastal algatatud pankrotimenetlus, siis on antud nõustamisülesanne andnud unikaalse praktilise kogemuse tagatisagendi õiguste teostamisel Eestis

Esindasime Delfit Euroopa Inimõiguste Kohtu Suurkojas

Seitsmeteistkümnest kohtunikust koosnev Euroopa Inimõiguste Kohtu Suurkoda tegi 16.06.2015 avalikult teatavaks otsuse, millega vaagis esmakordselt Eestiga seonduvat vaidlust ning milles  analüüsis kasutajate loodud sisuga seonduvaid küsimusi internetis. Loe edasi

Esindasime Delfit Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoja istungil kohtuasjas Delfi vs. Eesti Vabariik

Tegemist on esimese vaidlusega, milles Eesti Vabariigiga seonduv vaidlus jõudis Euroopa Inimõiguste Kohtu nn teise astmesse – suurkotta.

Vaidluse sisuks on meediaettevõtete vastutus kolmandate isikute loodud sisu eest ning otsust on oodata 2015. aastal. Loe edasi

Aitasime Delfil saada menetlusloa Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkotta

Eestiga seotud vaidlus sai 17.02.2014 esimest korda menetlusloa suurkoja menetluseks.

Balti riikide suurim uudiste võrguväljaanne  Delfi AS taotles, et kohtuasi internetiteenuse pakkuja vastutusega kolmandate isikute loodud sisu eest, milles Euroopa Inimõiguste Kohus 10. oktoobril 2013 otsuse langetas, suunataks edasi Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkojale. Loe edasi

Edukas hagi tagamine Eesti Posti suhtes

Meie advokaadid esindasid PHD\Worldwide meedia- ja kommunikatsioonifirmade ketti kuuluvat Baltikumis otsepostiteenust pakkuvat CMS Direct OÜ-d hagi tagamise menetluses, millega Harju maakohus kohustas AS-i Eesti Post jätkama kehtivate hindade alusel teenuse pakkumist otsepostituse edastamise turul. Tegemist oli esialgse õigussuhte reguleerimisega nn monopoli ohjeldamise hagis, mille sisuks oli AS-i Eesti Post kavatsus asendada senine mahuprognoosil põhinev hinnaalanduse süsteem igakordsel tellimusel põhineva hinnasüsteemiga