Kuidas hakata Nike soodsaks edasimüüjaks tootjalt luba küsimata?

Triniti

Käesoleva kandega soovime tutvustada intellektuaalomandi õiguste (patendid, kaubamärgid, jne) piiramist Euroopa Liidus (EL) ja sellest tulenevat paralleelimpordi võimalust, mille tulemusena võib ettevõtjal avaneda võimalus turustada kaupasid ilma konkreetse tootja (patendi-, kaubamärgi- vms intellektuaalomandi omanik) loata.

EL-is põrkuvad intellektuaalomandi omaniku ja kaubandusvabaduse huvid järgmiselt:

  • Intellektuaalse omandi omaniku (tootja) huviks on otsustada ise, kas, kes ja mis tingimustel tema toodangut kasutab, sh müüb. Ideaalis maksimeeriks omanik oma tulu viisil, et kehtestab erinevatel turgudel erinevad hinnad, osaliselt kindlasti objektiivsete põhjustel (erinevad kulud, jms), teisalt ka seetõttu, et erinevate turgude ostujõud on erinev. Nii saaks mõnda kaupa Saksamaal müüa oluliselt kallimalt kui Eestis.
  • EL-i huviks on kaupade vaba liikumine ja ühtse siseturu kujundamine. Selle EL-i ühe aluspõhimõtte kohaselt peab kaupade liikumine olema vaba mistahes piirangutest, et saaks kujuneda efektiivne siseturg.

Kahe osundatud huvi vastuolu on ilmne, kuna efektiivset siseturgu ei saaks kujuneda, kui intellektuaalomandi omanikul oleks täiesti vabad käed valida mis tingimustel ta oma kaupa müügiks pakub, sealhulgas millistes riikides ja millise hinnaga seda müüakse. Sel juhul ei saaks kaup vabalt liikuda.

EL-i huvist lähtudes on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) (kuhu kuuluvad lisaks EL-i riikidele ka Norra, Island ja Liechtenstein) kehtestatud põhimõte, mille kohaselt intellektuaalomandi omaniku õigused terve EMP territooriumil ammenduvad (lõppevad) kauba või toote puhul, mis on intellektuaalomandi omaniku poolt/loal mistahes EMP liikmesriigis käibesse lastud.

See põhimõte avab võimaluse paralleelimpordiks, mille sisuks on omandada intellektuaalomandiga kaitstud kaup mõnes madalama hinnatasemega EMP riigis, transportida see EMP riiki, kus on kõrgem hinnatase ning konkureerida seal kohaliku volitatud müüjaga, pakkudes madalamat hinda. Piisava hinnaerinevuse korral võib selline tegevus olla majanduslikult mõttekas.

Rõhutama peab, et paralleelimpordi puhul käib jutt seaduslikult turule lastud kauba edasimüügist. See ei anna õigust levitada võltsitud kaupa.

Intellektuaalomandi omaniku õiguste piiramine ja sellest tulenev paralleelimpordi problemaatika on leidnud märkimisväärset kajastamist Euroopa Kohtu praktikas, samuti EL-i direktiivides ja regulatsioonides. Vt nt Euroopa disainilahendust käsitleva määruse EÜ nr 6/2002 artikkel 21.

Eesti õigusaktidest vt nt kaubamärgiseadus § 16 lg 3, patendiseaduse § 171, tööstusdisaini kaitse seaduse § 17 p 6, kasuliku mudeli seaduse § 151 ja mikrolülituste topoloogia seaduse § 17.

Paralleelimpordi toimimiseks on teinekord vaja teha kauba juures teatud muudatusi, et konkurents nn ametliku maaletoojaga oleks mõeldav. Lisaks vajab paralleelimport kaitset intellektuaalomandi omaniku „viha“ eest, kuna viimase eeldatav huvi on selgitada välja paralleelimporditava kauba allikad ja võimalik, et lõpetada koostöö „lekitavate“ edasimüüjatega.

Euroopa Kohtu praktikas on teatud tingimustel loetud lubatavaks paralleelimporditava kauba:

  • ümberpakkimine;
  • varustamine kaubamärgiga, mida tootja sihtturul kasutab (kui kasutatakse erinevaid kaubamärke eri riikides);
  • pakendilt teatud tähiste eemaldamine, mis võimaldaks tuvastada kauba allika.

Intellektuaalomandi õiguste omajale jääb siiski alles teatud kaitse, nt kaubamärgi imidži kahjustamine paralleelimpordi käigus ei ole lubatud, jne.

Kokkuvõttes peab intellektuaalomandi õiguste omanik arvestama, et lubades oma toodangu turule ühes EMP riigis, puuduvad edasised õiguslikud takistused selles riigis turustatud kauba edasimüügiks teistesse EMP riikidesse.

Arusaadavalt intellektuaalomandi omanikud ei vaimustu reeglina õiguste ammendumisest ja paralleelimpordi pakutavast konkurentsist ning üritavad leida viise, kuidas seda lepinguliselt (oma edasimüüjatega sõlmitavates kokkulepetes) takistada. Selleks omakorda seab piirid EL-i konkurentsiõigus ja neid teemasid käsitleme juba meie järgmistes kannetes.

Kommenteerimine on suletud.