Millal järgneb vastutus osaühingu kahjustamise eest selle tegevuse mõjutamise kaudu?

Triniti

Kui osaühingu tegevuse üle mõju omav isik mõjutab osaühingu juhtorgani liiget osaühingu kahjuks tegutsema, mille tagajärjel tekib osaühingule kahju, siis peab mõju omav isik selle kahju hüvitama. Nimetatud kord tuleneb äriseadustiku § 1671 lõikest 1.

Riigikohus on oma hiljutises lahendis nr 3-2-1-181-15 (nn Autorollo lahend) põhjalikult käsitlenud eelnimetatud sätte kohaldamise eelduseid.

Vastutuse eeldused

Riigikohus märkis, et viidatud sätte kohaldamise eeldused on järgmised.

  • Mõjutajal (kelleks võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik, nii ühingusisene kui väline isik) peab olema oluline mõju osaühingu üle. See tähendab, et mõjutajal peab olema õiguslik, majanduslik, isiklik või muu positsioon, mis on piisav mõjutamaks juhtorgani liikmeid rikkuma oma kohustusi. Isik peab omama mõju osaühingu juhtimise seisukohast oluliste otsuste tegijate üle ning see mõju peab olema selline, et just selle tõttu on võimalik mõjutada juhtorgani liiget tegutsema osaühingule kahjulikult. Mõjutajaks võib olla nt enamusosanik või ka võlausaldaja, kellel on võimalik kallutada juhtorgani liikmeid tegutsema äriühingule kahjulikul viisil. Seejuures ei ole oluline, et mõjutaja ja mõjutatava juhtorgani liikme vahel oleks selgelt määratletav seos – vastutus kohaldub ka juhul, kui kasutatakse nn tankisti.
  • Mõjutaja peab kasutama seda olulist mõju ära tahtlikult ja eesmärgiga mõjutada osaühingu juhtorgani liiget tegutsema osaühingut kahjustavalt, st et algatus ühingut kahjustavaks käitumiseks peab tulema mõjutajalt. Isik ei kvalifitseeru mõjutajaks, kui juhtorgani liige küsib temalt nõu või usaldab teda kui asjatundjat või kui isik soovitab juhtorgani liikmele nõuandjat või asjatundjat, kuna mõjutamine kujutab endast nõu andmisega võrreldes intensiivsemat ja teistsuguse sisuga tegevust. Seejuures ei pea mõjutaja ise mõjutamise tagajärjelt tingimata mõjutamisest mingit kasu saama.
  • Juhtorgani liige (formaalselt ühingu juhatusse või nõukogusse valitud liige või määratud prokurist) peab rikkuma mõjutamise tulemusel kas tahtlikult või hooletusest oma kohustusi. Juhtorgani liikme kohustuste rikkumine võib olla ka vabandatav. Juhtorgani liige ei pea seejuures teadma mõjutaja eesmärgist kahjustada osaühingut ega soovima ise osaühingut kahjustada.
  • Osaühingule peab tekkima mõjutamise ja sellest tuleneva juhtorgani liikme kohustuse rikkumise tõttu kahju, kusjuures mõjutamine peab olema põhjustanud juhtorgani liikme kohustuse rikkumise ja juhtorgani liikme kohustuse rikkumine peab põhjustama osaühingule kahju. Seega on eelduseks kahekordne põhjuslik seos. Teisisõnu tuleb esmalt kindlaks teha, kas juhtorgani liige rikkus oma kohustust seetõttu, et teda mõjutati kohustust rikkuma. Teiseks tuleb kindlaks teha, kas juhtorgani liikme käitumine põhjustas osaühingule kahju.
  • Mõjutaja peab tahtlikult tegutsema osaühingu kahjustamise eesmärgil. Tahtlus peab hõlmama mõjutaja teadmist oma mõjust osaühingule, tahtlust seda mõju kasutada, teadmist mõjutatud isiku kuulumisest juhtorganisse ning kahju tekitamise tahtlust.

Tõendamiskoormis

Kui on kahtlus, et eelloetletud ÄS § 1671 lg 1 eeldused on täidetud, siis kohtus peab eelnimetatud eelduste esinemist tõendama isik, kes soovib tugineda sellele, et osaühingu juhtorgani liiget on mõju omava isiku poolt mõjutatud kahjulikult tegutsema, millega on osaühingule kaasnenud kahju.

Kommenteerimine on suletud.