Kriminaalõigus

TRINITI advokaadid aitavad kliente kriminaalasjades ja väärteoasjades.

Aastate jooksul oleme kokku puutunud põhimõtteliselt kõigega – kaitsnud kliente väga erinevates süüdistustes ja kuriteoliikides ning kõikides kohtuastmetes ja pidanud arvukalt läbirääkimisi uurijatega ja prokuröridega menetluse lõpetamiseks ja kokkuleppemenetluses. Teisalt oleme esindanud menetluses ka kannatanuid, et kätte saada kuriteoga tekitatud kahju. Läbi menetluste tunneme prokuröre ja kohtunikke ja teame nende „käekirja“ ning oskame vastavalt sellele valida kaitse- ja läbirääkimiste taktika.

Riigi tegutsemine kriminaalmenetluses on tavaliselt jõuline ja ootamatu ning tuleb olla valmis koheselt reageerima. Meie oleme seda. Esimesed toimingud on väga olulised. Sageli sõltub nendest asja saatus.

Proovime läbi menetluse aidata klienti nii, et kogu protsess oleks temale võimalikult vähe kurnav ja mõistlike kuludega. Meie eesmärk on saavutada kliendi õigeksmõistmine või kriminaalmenetluse lõpetamine.

TRINITI pakub nõu, kaitset ja esindust kriminaalmenetluse kõigis etappides, sealhulgas:

 • kaitse kriminaalasja kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses maakohtus, ringkonnakohtus ja Riigikohtus
 • kaitse ülekuulamisel ja teistes menetlustoimingutes
 • ahistamise, muude tõkendite ning kriminaalmenetluse toimingute (sh jälitustoimingud) vaidlustamine
 • vara aresti ja konfiskeerimise vaidlustamine
 • süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise nõudmine
 • esindus Euroopa Inimõiguste Kohtus
 • kaitse karistuse täitmisele pööramisel
 • õigusabi seoses karistuse kandmisega
 • kaitse vanglast ennetähtaegsel vabastamisel
 • kuriteoteate koostamine kriminaalmenetluse alustamiseks
 • kannatanu esindamine kriminaalmenetluses, sh kuriteoga tekitatud kahju sisse nõudmisel, ja
 • ennetav nõustamine karistusõiguslike riskide maandamiseks

Meie tugevus on majanduskuriteod, konkurentsikuriteod, ametialased kuriteod, maksukuriteod, pankrotikuriteod, rahapesu, narkokuriteod, keskkonnakuriteod, liikluskuriteod, isikuvastased kuriteod ja varavastased kuriteod.

Meie büroo advokaatide kogemus karistusõiguses:

 • Kaitse reas konkurentsikuritegude asjades, sealhulgas mitme ehitusettevõtja kaitse riigihanke käigus sõlmitud väidetavaid konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid puudutavates kriminaalmenetlustes, suure jaekaubandusketi kaitsmine kartellikuriteo süüdistuses
 • Erinevate füüsiliste isikute ja ettevõtjate nõustamine ning edukas kaitse seoses toetuste maksmist puudutavate kriminaalmenetlustega
 • Kaitse kriminaalasjas süüdistuses äriühingu maksejõuetuse põhjustamises
 • Kaitsjana tegutsemine arvukates liiklus- ja narkokuritegude süüasjades
 • Kaitse ja nõustamine rahapesu puudutavates kriminaalasjades
 • Õhtulehe ajakirjaniku edukas esindus trahvi vaidlustamisel seoses kohtu poolt kriminaalmenetluses määratud trahviga
 • Edukas kaitse väärteoasjas, mis puudutas tegevusloata tegutsemist valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav
 • Edukad esindused väärteoasjades, mis seondusid aktsiisireeglite rikkumisega kütuseäris ja turismiettevõtja tagatise nõude rikkumisega
 • PNC Bank’i edukas esindus kannatanuna kahjunõudes krediitkaardipettuse kriminaalasjas
 • Süüdimõistetute esindamine Euroopa Inimõiguste Kohtus mitmes juhtumis, kus kaebus on rahuldatud ja mõistetud inimõiguste rikkumise eest välja rahaline hüvitis

Võta ühendust meie meeskonnaga